Volume 2, Issue 4; October 2016

Table of Contents

Original Research Articles

SADANANJALI S, SREEKANTHA S, AMRUTH H
PDF
1-6
Dhavalagi Pallavi, ayashri P. Hiremath, Madhusudan NM
PDF
7-11
SHINDE SUDHIR, Sangle Ameya R, Shrivasatav Abhinav, Deherkar Juthikaa.
PDF
12-16
NEDA TAHERI, PARVIZ AGHAYII BARZABAD, ABBAS YAZDANPANAH
PDF
17-23
KHAIRALLAH CHAMAN, SOMAYEH HESAM, ABBAS YAZDANPANAH
PDF
24-30
MOHAMMAD REZA RAHBAR, KARIM ZARE, MOHAMMAD JAVAD AKBARIAN BAFGHI
PDF
31-37
ALIREZA PARIVASH, MOHAMMAD JAVAD AKBARIAN BAFGHI, SOMAYEH HESSAM
PDF
38-42
ELHAM SHAIRI, SHAGHAYEGH VAHDAT, IRAVAN MASOUDI ASL
PDF
43-50
SHADPOOR SHAHRYARE, karim Zare, ABBAS GHAVAM
PDF
51-55
FATEMEH HOJAT, ABDOLLAH POURSAMAD, AZIZOLLA POURMAHMOUDI
PDF
56-60
ZYNAB ZARIN, RAHIM OSTVAR, IRAVAN MASOUDI ASL
PDF
61-65
AMAL S. ELHASSADE, AHLAM MOHAMED BEN NASER
PDF
66-68

Case Reports

Patil LS, PRASAD G UGARAGOL, DEEPAK CHINAGI, TIMMANNA GIRADDI
PDF
69-71
JEYASURIYA A, BADRINATH AK, RAGHUNATHAN R
PDF
72-74
Diwate A, SUBHASH KHATRI
PDF
75-78